Hotherskolens indskoling og Børneområde Hårlev

Kære forældre til børn i indskolingen på Hotherskolen og i Børneområde Hårlev

Ledelsen på Hotherskolen og Børneområde Hårlev har i samarbejde udformet nærværende orientering til jer alle, da vi nu er så langt fremme i processen vedr. den politiske beslutning om børnehaven Tryggevælde Øst’s indflytning i Hotherskolens (SFO Krudthusets) bygninger. Vi forventer, at fysisk indflytning kan ske i løbet af efteråret 2017.

Den 14. marts 2017 blev det officielt besluttet af Økonomiudvalget at bevilge de afsatte midler til den politiske anbefaling om ombygning af SFO Krudthusets lokaler. SFO Krudthuset skal fremadrettet også rumme Tryggevælde Øst’s børnehave.

Baggrunden for flytningen er, at kommunen ønsker at implementere det fælles pædagogiske grundsyn for de 4-8 årige, og da der pga. af faldende børnetal blev et lokale ledigt i SFO Krudthuset, blev det oprindeligt tænkt, at Tryggevælde Øst kunne flyttes hertil. Samtidig er Tryggevælde Øst stærkt nedslidt og man sparer herved en større renovering, som ville have stor indgriben i børnenes hverdag. Ved at flytte til SFO-lokalerne, kommer børnehaven tillige i ét plan, hvilket er en fordel.

Der vil fortsat være den samme service og kvalitet i både SFO og børnehaven, og det er ikke hensigten, at flytningen er en øvelse for at spare på budgettet.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af forældre fra bestyrelserne, medarbejdere og ledere fra Hotherskolen og Tryggevælde Øst. Intentionen med nedsættelsen af en følgegruppe er først og fremmest at inddrage repræsentanter fra de forskellige interessentgrupper i projektet. Vi håber og tror på, at med nedsættelsen af en følgegruppe, vil de, som er en del af dette projekt, opleve sig hørt og taget med på råd.

Følgegruppens indspark og konstruktive dialog omkring projektet er afgørende for, at vi kommer godt fra start, og at projektet får de bedste og mest optimale forudsætninger. Dette er i alles interesse, ikke mindst børnenes. Følgegruppen skal mødes første gang den 24. april 2017.

Der er ligeledes nedsat en styregruppe, som er bestående af SFO- og indskolingsleder Irene Borre, Pædagogisk leder Trille Hoffmark samt områdeleder Helle Høgh Nilsson.

Vi har i styregruppen glædet os rigtig meget til at kunne delagtiggøre jer i dette spændende projekt. Vi ser også frem til nogle gode drøftelser og til at høre de forskellige perspektiver, der helt naturligt er med så mange interessenter. I skrivende stund afventer vi besøg af Børneudvalget før projektet kan igangsættes.

Hvis I har input eller andet, kan I altid rette henvendelse til følgegruppen medlemmer eller til styregruppen.

De bedste hilsner fra
Irene Borre, Trille Hoffmark og Helle Høgh Nilsson
Styregruppens medlemmer

► Se medlemmerne af følgegruppen